De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) komt op voor de belangen van leerlingen, ouders en personeelsleden. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden.

De MR onderhoudt namens team en ouder(s)/verzorger(s) contact met de schoolraad en directie. Dit gaat over zaken, die direct te maken hebben met de gang van zaken op school, zoals:

  1. Onderwijskundig beleid
  2. Financieel beleid
  3. Veiligheid in en rond de school
  4. Deelnemen in sollicitatiecommissies

 Dit gebeurt door middel van drie soorten rechten, namelijk:

  1. Adviesrecht
  2. Instemmingsrecht
  3. Initiatiefrecht.

Eén van de leden van de MR is afgevaardigd in de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die wordt gevormd door alle scholen van  De Vier Windstreken.