Veilige sfeer

Wij willen dat de kinderen elke dag met plezier naar school gaan. Een veilige omgeving is een voorwaarde van waaruit kinderen zich kunnen ontwikkelen, een ieder op zijn eigen niveau. Een kind moet veel succeservaringen op kunnen doen en veel complimenten krijgen, zodat het een positief zelfbeeld krijgt. Tevens vinden wij een goed besef van waarden en normen essentieel, zodat kinderen zich verder kunnen ontwikkelen in de omgang met elkaar. Door ook aandacht te besteden aan samen werken, kunnen kinderen zich ontwikkelen in allerlei sociale vaardigheden.
Bovenstaande willen we bereiken door:

Kanjertraining

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Met de Kanjertraining streven we de volgende doelen na:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 

Pestprotocol

Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en serieus aanpakken.
We hebben een pestprotocol, waarin we stapsgewijs beschrijven hoe we handelen als er zich ongewenste situaties voordoen.